Behandel- en betalingsvoorwaarden

Behandel en betalingsvoorwaarden Landman psychologie,
Fumahout 64,
2719 JT Zoetermeer
Telefoon 079 3618038
Email:info@landmanpsychologie.nl

Behandel- en betalingsvoorwaarden
Behandelvoorwaarden die terug komen in de behandelovereenkomst.

Een volledig consult duurt 45 minuten, een kort consult de helft, een e-mailconsult en telefonisch consult een kwart.

Dossiers dienen in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 15 jaar te worden bewaard.
Het dossier kan, indien gewenst, bij schriftelijke aanvraag, vernietigd worden.

De behandelaar verstrekt alleen met uw schriftelijke toestemming, informatie over uw persoon en dossier. Doorgaans wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd om uw huisarts te informeren bij het begin en na het einde van de behandeling. Via de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) worden indien voldaan wordt aan de voorwaarde, verwijzing van de huisarts met daarop een vermelding van een DSMIV stoornis zoals bedoeld is de consulten vergoed van belang is dat er dan ook daadwerkelijk een psychische stoornis wordt gediagnostiseerd. U kunt in aanmerking komen voor een behandeling Kort (gemiddeld 5 gesprekken), behandeling Middel (gemiddeld 8 gesprekken) behandeling Intensief (gemiddeld 10 gesprekken) of behandeling Chronisch (ongeveer 10 gesprekken). De toekenning van de soort behandeling vindt plaats op basis van de aangetroffen stoornis DSMIV, de ernst van de problematiek, risicofactoren, complexiteit en het beloop van uw klachten.

De nota’s worden elektronisch bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via de SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer). Voor u als cliënt heeft dit geen gevolgen.

In een aantal aanvullende verzekeringen is sprake van de mogelijkheid om, indien uw klachten niet passen binnen de vergoeding in de GBGGZ bijvoorbeeld voor relatiegesprekken, een aanpassingstoornis of werkgerelateerde klachten) de consulten wel geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.
Van belang is dat u dat zelf controleert  in uw polisvoorwaarden die ieder jaar weer aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.
Indien u een klacht heeft kunt u terecht bij het NIP www.psynip.nl

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien niet tijdig is afgezegd wordt het geldende tarief voor niet verzekerde zorg bij u in rekening gebracht. Deze kosten mogen niet worden vergoed vanuit uw basis- of aanvullende verzekering.       

De behandeling is er op gericht om u te helpen weer voldoende overzicht te krijgen en inzicht te krijgen betreffende de aard en achtergrond van uw klachten en uw persoonlijk functioneren. Van de behandelaar mag u verwachten dat deze zich inspant om u te begeleiden en te ondersteunen, de behandelaar mag van u verwachten dat ook u de nodige inspanningen pleegt om met de aangereikte inzichten en methodieken aan het werk te gaan.

Betalingsvoorwaarden
Het tarief voor niet GBGGZ zorg bedraagt in 2014 € 90,-  per gesprek van 45 minuten ingeval u geen juiste schriftelijke verwijzing van uw huisarts overlegt óf u wenst geen contact met uw verzekeraar over de rekening, of uw verzekeraar keert niet uit. Naar rato geldt dit voor een van tevoren geplande korte afspraak ½  of ¼ voor een telefonisch- of e-mailconsult. De overheid heeft een maximumtarief van € 94,44 vastgesteld.
Het bedrag wat in rekening wordt gebracht is het bedrag waarvoor gecontracteerd is door de SGZ met uw verzekeraar.

Tijdens het eerste consult dient u een identiteitsbewijs en, indien u vergoeding wenst door uw verzekeraar, een juiste verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen.

De zorgverzekering in Nederland kent een zogenaamd ‘eigen risico’ voor verzekerden ouder dan 18 jaar. 
Van de zorg die u krijgt belast de zorgverzekeraar een deel van de kosten door.De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken maar is minimaal het door de overheid vastgestelde bedrag. Het is mogelijk dat sommige verzekeraars in hun aanvullende verzekering ook het eigenrisico in de zorg voor hun rekening nemen. Veelal is dit een groter contract wat met de gemeenten voor de minimuminkomens is afgesloten. Heeft u uw eigen risico of een deel daarvan nog niet ‘opgemaakt’, dan ontvangt u een nota van de zorgverzekeraar voor een deel van de kosten van de behandeling.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur (weekenduren niet meegerekend) van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan u in rekening gebracht, de verzekeraars vergoeden deze kosten niet. De kosten van een niet tijdig afgezegd consult bedragen in 2014 € 90,- . 
Mochten we erin slagen toch iemand voor deze plaats te vinden op zo’n korte termijn dan wordt het bedrag niet in rekening gebracht.
De rekeningen dienen binnen 4 weken te worden betaald.
<< Terug