Behandeling Generalistische Basis GGZ

Psychologische zorg die vergoed wordt binnen de praktijk valt m.i.v. 1-1-2014 grotendeels binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) . Het is toegankelijk voor iedereen met lichte of matige psychische klachten.

Wel is het zo dat, wilt u voor vergoeding van de kosten van de behandeling in aanmerking komen, u een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft. Op de verwijsbrief dient een vermoeden van een psychische stoornis DSMIV te staan die ook in de regelgeving voor de verzekerde zorg is opgenomen.
Op basis van de intake en de verwijsbrief beoordeel ik of er inderdaad sprake is van een in de regelgeving opgenomen psychische stoornis.
Het is ook mogelijk dat uw verwijsbrief niet het vermoeden van de vereiste psychische stoornis bevat, dan komen de kosten voor eigen rekening.
Mochten de klachten te licht zijn voor behandeling dan wordt u na 1 of 2 gesprekken terug verwezen naar uw huisarts met een advies voor een lichtere vorm van ondersteuning bijvoorbeeld door de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts of het Maatschappelijkwerk.
Mocht u toch besluiten de behandeling voort te zetten dan komen de kosten voor eigen rekening. In 2014 is dat € 90,00 per gesprek van 45 minuten. (Mochten er financiële problemen zijn  dan is in overleg een aanpassing van het tarief mogelijk.)

Een enkele keer kan het gebeuren dat ik aangeef dat het beter is als u door een hulpverlener wordt geholpen binnen de Specialistische GGZ (psychiater, instelling).  Het kan zijn dat de aard van de klachten te zwaar is of dat onderliggend aan de klachten een probleem zit in de persoonlijkheidsstructuur waarvan verwacht wordt dat een langer dan een 12 gesprekken durende behandeling is vereist. In overleg met u en uw huisarts kan dan besloten worden om voor een langer durende behandeling te kiezen bij de Specialistische GGZ. Voor deze hulpverlener ontvangt u, na overleg met uw huisarts, een verwijsbrief van uw huisarts.

Na de intake wordt, in overleg met u, vastgelegd hoeveel gesprekken er ongeveer noodzakelijk zullen zijn. In de GBGGZ kent men 4 mogelijkheden afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch.

Tijdens een behandeling ga ik samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakken.
2 tot 12 gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een kortdurende behandeling relatief snel en goed helpen!

Cliënten wordt gevraagd om deel te nemen aan een voor- en  nameting. Zij vullen hiertoe online via Telepsy een vragenlijst in bij aanvang van de behandeling en bij het einde van de behandeling.Voor wie geschikt?

Voor wat voor klachten?

Welke methodieken?

Wat voor vergoedingen?

Aanmelding en procedure

Privacy

Klachten?


Wat voor vergoedingen?

Vanaf 1 januari 2014 vallen de kosten van psychische hulp op basis van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) vergoed uit het Basispakket van uw zorgverzekering. Wel is, wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vereist. Hierop dient vermeld te zijn dat het gaat om een vermoeden van een DSMIV stoornis als bedoeld in de GBGGZ.

Eigen risico:
De zorgverzekering in Nederland kent een zogenaamd ‘eigen risico’ voor verzekerden ouder dan 18 jaar. Van de zorg die u krijgt belast de zorgverzekeraar een deel van de kosten door. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Voor 2014 is dat wettelijk minimaal € 360,00. Heeft u uw eigen risico of een deel daarvan nog niet ‘verbruikt’, dan ontvangt u een nota van de zorgverzekeraar voor een deel van de kosten van de behandeling.
Met ingang van 1-1-2014 is er geen sprake meer van een eigen bijdrage.

Geen vergoeding:
Indien er geen sprake is van een psychische stoornis als bedoeld in de GBGGZ komen de kosten van psychische hulp binnen de praktijk voor eigen rekening. Er is dan sprake van een OVP tarief per consult van wettelijk maximaal € 94,44. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is €90,00 per consult van 45 minuten. ( half consult (22 minuten) 45,00 (dit dient vooraf duidelijk te zijn bij het maken van de afspraak), telefonisch- of emailconsult 12 minuten € 22,50)
Heeft u een aanvullende verzekering dan kan daarin opgenomen zijn dat u consulten vergoed krijgt voor klachten die niet vanuit de GBGGZ worden vergoed. Het is dus belangrijk uw verzekeraar of uw verzekeringspolis te raadplegen.

Declaraties
Declaraties GBGGZ aan de verzekeraar heb ik uitbesteed aan de Stichting Georganiseerde eerstelijn Zoetermeer, www.zoetermeergezond.nl) . Met alle verzekeraars heb ik via de SGZ ( voor informatie bij uw verzekeraar over contractering kunt u het beste de AGBcode van de SGZ 53530013 noemen) een contract gesloten.

Geen vergoeding door verzekeraar
Mocht ik met uw verzekeraar geen contract hebben gesloten of u wenst geen vergoeding door een verzekeraar, dan is het tarief in 2014 € 90,- per gesprek van 45 minuten en ontvangt u hierover rechtstreeks een rekening van mij.  U kunt deze dan eventueel indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van het aanvullende contract dat u met uw verzekeraar heeft krijgt u hiervan een gehele of gedeeltelijke vergoeding. Cliënten zonder verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist ontvangen doorgaans geen vergoeding van hun verzekeraar. Ook in geval u wegens betalingsachterstand bij uw verzekeraar niet voor de hulp verzekerd bent ontvangt u een separate rekening.