Behandeling Generalistische Basis GGZ

Psychologische zorg die vergoed wordt binnen de praktijk valt m.i.v. 1-1-2014 grotendeels binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) . Het is toegankelijk voor iedereen met lichte of matige psychische klachten.

Wel is het zo dat, wilt u voor vergoeding van de kosten van de behandeling in aanmerking komen, u een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft. Op de verwijsbrief dient een vermoeden van een psychische stoornis DSMIV te staan die ook in de regelgeving voor de verzekerde zorg is opgenomen.
Op basis van de intake en de verwijsbrief beoordeel ik of er inderdaad sprake is van een in de regelgeving opgenomen psychische stoornis.
Het is ook mogelijk dat uw verwijsbrief niet het vermoeden van de vereiste psychische stoornis bevat, dan komen de kosten voor eigen rekening.
Mochten de klachten te licht zijn voor behandeling dan wordt u na 1 of 2 gesprekken terug verwezen naar uw huisarts met een advies voor een lichtere vorm van ondersteuning bijvoorbeeld door de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts of het Maatschappelijkwerk.
Mocht u toch besluiten de behandeling voort te zetten dan komen de kosten voor eigen rekening. In 2014 is dat € 90,00 per gesprek van 45 minuten. (Mochten er financiële problemen zijn  dan is in overleg een aanpassing van het tarief mogelijk.)

Een enkele keer kan het gebeuren dat ik aangeef dat het beter is als u door een hulpverlener wordt geholpen binnen de Specialistische GGZ (psychiater, instelling).  Het kan zijn dat de aard van de klachten te zwaar is of dat onderliggend aan de klachten een probleem zit in de persoonlijkheidsstructuur waarvan verwacht wordt dat een langer dan een 12 gesprekken durende behandeling is vereist. In overleg met u en uw huisarts kan dan besloten worden om voor een langer durende behandeling te kiezen bij de Specialistische GGZ. Voor deze hulpverlener ontvangt u, na overleg met uw huisarts, een verwijsbrief van uw huisarts.

Na de intake wordt, in overleg met u, vastgelegd hoeveel gesprekken er ongeveer noodzakelijk zullen zijn. In de GBGGZ kent men 4 mogelijkheden afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt: Kort, Middel, Intensief of Chronisch.

Tijdens een behandeling ga ik samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakken.
2 tot 12 gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een kortdurende behandeling relatief snel en goed helpen!

Cliënten wordt gevraagd om deel te nemen aan een voor- en  nameting. Zij vullen hiertoe online via Telepsy een vragenlijst in bij aanvang van de behandeling en bij het einde van de behandeling.Voor wie geschikt?

Voor wat voor klachten?

Welke methodieken?

Wat voor vergoedingen?

Aanmelding en procedure

Privacy

Klachten?


Hoe is uw privacy gewaarborgd?

Uw dossiergegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier. Uw privacy wordt bewaakt conform de normen die gelden binnen de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw gegevens worden door mij zorgvuldig bewaard. Niemand kan ongevraagd uw dossier raadplegen. Zonder uw toestemming worden uw gegevens nooit aan derden gegeven.